نویسنده = احمدرضا شاه‌سنایی
شاکله ادراک اندیشه اقتصادی اسلام

دوره 1، شماره 1، تیر 1400، صفحه 187-216

10.30513/ied.2021.1447

احمدرضا شاه‌سنایی؛ علیرضا زکی زاده رنانی؛ علی خلیلی