اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جواد ایروانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

journals.razavi.ac.ir/
irvani_javadyahoo.com

سردبیر

محمد قربانی

اقتصاد استاد دانشگاه فردوسی مشهد

ghorbanium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حمید ابریشمی

اقتصاد استاد دانشگاه تهران

abrishami_hamidyahoo.com

محمد قربانی

اقتصاد استاد دانشگاه فردوسی مشهد

ghorbanium.ac.ir

کامران ندری

اقتصاد دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

k.nadrigmail.com

سید محمدجواد رزمی

اقتصاد دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

mjrazmium.ac.ir

محمود هوشمند

اقتصاد استاد دانشگاه فردوسی مشهد

m-hoshmandum.ac.ir

محمدحسین مهدوی عادلی

اقتصاد استاد دانشگاه فردوسی مشهد

mh-mahdavium.ac.ir

محمدعلی فلاحی

اقتصاد استاد دانشگاه فردوسی مشهد

falahium.ac.ir

سید عبدالله رضوی

اقتصاد انرژی دانشیار دانشگاه صنعت نفت، تهران

srazaviput.ac.ir

جانشین سردبیر

مرتضی مرتضوی کاخکی

اقتصاد اسلامی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

journals.razavi.ac.ir/
mortazavi.kgmail.com

کارشناس نشریه

اسماعیل شفیعی

فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناس مسئول امور پژوهشی و نشریات علمی

esmaeilshafiei1357gmail.com