اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جواد ایروانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

journals.razavi.ac.ir/
irvani_javadyahoo.com

جانشین سردبیر

مرتضی مرتضوی

اقتصاد اسلامی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

journals.razavi.ac.ir/
mortazavi.kgmail.com

اعضای هیات تحریریه

حمید ابریشمی

اقتصاد استاد دانشگاه تهران

abrishami_hamidyahoo.com

محمد قربانی

اقتصاد استاد دانشگاه فردوسی مشهد

ghorbanium.ac.ir

کامران ندری

اقتصاد دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

k.nadrigmail.com

سیدمحمدجواد رزمی

اقتصاد دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

mjrazmium.ac.ir

محمود هوشمند

اقتصاد استاد دانشگاه فردوسی مشهد

m-hoshmandum.ac.ir

محمدحسین مهدوی عادلی

اقتصاد استاد دانشگاه فردوسی مشهد

mh-mahdavium.ac.ir

محمدعلی فلاحی

اقتصاد استاد دانشگاه فردوسی مشهد

falahium.ac.ir