اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جواد ایروانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

journals.razavi.ac.ir/
irvani_javadyahoo.com

جانشین سردبیر

مرتضی مرتضوی

اقتصاد اسلامی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

journals.razavi.ac.ir/
mortazavi.kgmail.com