داوران

عنوان

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

رتبه علمی

شهر

سمت / سازمان

عضویت در پابلونز

دکتر

حمید

ابریشمی

دکترای تخصصی

دانشیار

   

 

دکتر

محمدعلی

ابوترابی

دکترای تخصصی

دانشیار

 

استادیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

دکتر

سیدمهدی

احمدی نیک

دکترای تخصصی

استادیار

   

 

دکتر

وحید

ارشدی

دکترای تخصصی

استادیار

 

گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

 

دکتر

جواد

ایروانی

دکترای تخصصی

دانشیار

   

 

دکتر

جواد

اقدس طینت

دکترای تخصصی

استادیار

 

هیات علمی گروه حقوق و اقتصاد پژوهشگاه قوه قضائیه

 

دکتر

محمد

امامی

دکترای تخصصی

دانشیار

مشهد

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران؛

 

آقای

محمدامین

انسان

کارشناسی ارشد

سایر

 

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

بهزاد

بابازاده

دکترای تخصصی

     

 

دکتر

عادل

پیغامی

دکترای تخصصی

دانشیار

 

عضو هیات علمی دانشگاه امام‌ صادق ع

 

دکتر

ناصر

جهانیان

دکترای تخصصی

استادیار

 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

دکتر

سید عقیل

حسینی

دکترای تخصصی

استادیار

 

استادیار دانشگاه یاسوج

https://publons.com/researcher/3573742/seyyed-aqil-hoseiny/

دکتر

سیدمحمد

حسینی

دکترای تخصصی

استادیار

مشهد

بلوار فرهنگ 9، سروش 16ف پلاک 165، طبقه همکف

 

دکتر

سیدمحمدرضا

حسینی

دکترای تخصصی

استادیار

   

 

دکتر

سیدمهدی

حسینی دولت آبادی

دکترای تخصصی

استادیار

 

دانشگاه تهران

 

 

سید ابوالقاسم

حسینی زیدی

دکترای تخصصی

استادیار

 

عضو هیئت علمی

 

دکتر

حسین

راغفر

دکترای تخصصی

دانشیار

   

 

دکتر

سیدمحمدکاظم

رجایی رامشه

دکترای تخصصی

استادیار

   

 

دکتر

سیدمحمدجواد

رزمی

دکترای تخصصی

دانشیار

   

 

 

حسین

رضایی

دکترای تخصصی

استادیار

 

دانشگاه پیام نور

 

دکتر

سیدعلی

رضوی

دکترای تخصصی

     

 

دکتر

غلامرضا

یزدانی

دکترای تخصصی

استادیار

مشهد مقدس

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی مشهد مقدس

 

دکتر

محمدعلی

سعیدی

دکترای تخصصی

استادیار

   

 

دکتر

مصطفی

سمیعی نسب

دکترای تخصصی

استادیار

 

دانشگاه امام صادق

 

دکتر

محمدسعید

شادکار

دکترای تخصصی

     

 

دکتر

محمد

صادقی

دکترای تخصصی

سایر

 

دکتری حقوق خصوصی - مدرس دانشگاه و عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار

 

دکتر

مهدی

صادقی شاهدانی

دکترای تخصصی

استادیار

 

استادیار

 

دکتر

احمد

عاملی

دکترای تخصصی

استادیار

   

 

دکتر

سیدهادی

عربی

دکترای تخصصی

استاد

   

 

دکتر

محمدعلی

فلاحی

دکترای تخصصی

استاد

 

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر

محمدرضا

قائمی نیک

دکترای تخصصی

استادیار

   

 

دکتر

محمدهادی

قبولی درافشان

دکترای تخصصی

استادیار

   

 

دکتر

محمد

قربانی

دکترای تخصصی

استاد

 

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر

وهاب

قلیچ

دکترای تخصصی

استادیار

 

پژوهشکده پولی و بانکی

https://publons.com/researcher/4869133/wahhab-qelich/

دکتر

علی اکبر

کریمی

دکترای تخصصی

سایر

 

دانش‌آموخته ارشد اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام و دکترای اقتصاد اسلامی از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی-کارشناس مسئول

 

دکتر

رحمت الله

کریم زاده

دکترای تخصصی

استادیار

   

 

دکتر

محمدباقر

گرایلی

دکترای تخصصی

استادیار

 

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

 

دکتر

محسن

مرادی

دکترای تخصصی

دانشیار

   

 

دکتر

مرتضی

مرتضوی کاخکی

دکترای تخصصی

استادیار

 

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

سیدمهدی

مصطفوی

دکترای تخصصی

استادیار

 

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر

سید محمد موسی

مطلبی

دکترای تخصصی

استادیار

 

گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 

دکتر

علی

معصومی نیا

دکترای تخصصی

دانشیار

 

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی

 

دکتر

سید مهدی

معلمی

دکترای تخصصی

دانشیار

   

 

دکتر

سیدسعید

ملک الساداتی

دکترای تخصصی

استادیار

   

 

دکتر

محمدحسین

مهدوی عادلی

دکترای تخصصی

استاد

 

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/4584949/mohammad-hossein-mahdavi-adeli/

 

دکتر

کامران

ندری

دکترای تخصصی

دانشیار

   

 

دکتر

علی

نعمتی

دکترای تخصصی

استادیار

 

اقتصاد

 

دکتر

علی اصغر

هادوی نیا

دکترای تخصصی

دانشیار

 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

 

دکتر

محمود

هوشمند

دکترای تخصصی

استاد

 

استاد دانشگاه فردوسی مشهد