کلیدواژه‌ها = تغییر نگرش اقتصادی
غایت‌شناسی آیات اقتصادی قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، تیر 1400، صفحه 303-324

10.30513/ied.2021.1421

سیدمرتضی هنرمند