غایت‌شناسی آیات اقتصادی قرآن کریم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

گروه معارف دانشکده علوم انسانی دانشگاه ملایر

چکیده

آیات اقتصادی قرآن کریم که موضوع آن به طور عام ثروت است, همچون آیات دیگر دارای غایت, غرض و هدفی هستند که مراد جدّی خدای متعال را دنبال می‌کند. دست‌یابی به سعادت دنیوی و اخروی، غایت زندگی مؤمنانه است؛ یکی از عرصه‌های مربوط به این زندگی مؤمنانه شئون اقتصادی است که باید در جهت دستیافتن به سعادت شکل گیرد. یکی از منابع موجود برای تحقق چنین سعادتی در بعد اقتصادی، آیات اقتصادی قرآن کریم می‌باشد. فهم و یافتن غایات آیات اقتصادی همچون آیات دیگر در این جهت کمک‌کننده و مایه تسهیل چنین راهی است. در این مقاله با مراجعه به آیات اقتصادی قرآن و با روش اجتهادی(توصیفی- تحلیلی) و استناد به نصّ آیه و لوازم آن, غایاتی همچون تغییر نگرش اقتصادی، تبیین حقوق اقتصادی، اصول و قواعد اقتصادی و تبیین نظام ارزشی در اقتصاد اسلامی که آیه اقتصادی به دنبال آن بوده استخراج و تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociology of economic verses of the Holy Quran

چکیده [English]

The economic verses of the Holy Qur'an, the subject of which is generally wealth, like other verses, have an end and purpose that pursues the serious purpose of God Almighty. Achieving worldly and otherworldly happiness is the goal of a faithful life; One of the areas related to this faithful life is economic affairs that must be formed in order to achieve happiness. One of the available sources for achieving such happiness in the economic dimension is the economic verses of the Holy Quran. Understanding and finding the ends of economic verses, like other verses, helps and facilitates such a path. In this article, by referring to the economic verses of the Qur'an and by ijtihad method (descriptive-analytical) and citing the text of the verse and its accessories, ends such as changing economic attitudes, explaining economic rights, economic principles and rules and explaining the value system in Islamic economics. Economics has been sought after and extracted and explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The purpose of economic verses of the Holy Quran
  • change of economic attitude
  • explanation of economic rights
  • value system of Islamic economics