دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-350 
5. الگوی فرهنگ‌سازی رفتار‌اقتصادی مطلوب در رویکرد قرآنی

صفحه 113-139

10.30513/ied.2021.1424

سید رضا حسینی؛ مجید کافی؛ عبد الحمید ثابت؛ عبدالخالق کریمی


7. حق انتخاب مصرف کننده و تضمین آن در فقه

صفحه 167-185

10.30513/ied.2021.1423

زهرا سادات سرکشیکیان؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی


8. شاکله ادراک اندیشه اقتصادی اسلام

صفحه 187-216

10.30513/ied.2021.1447

احمدرضا شاه‌سنایی؛ علیرضا زکی زاده رنانی؛ علی خلیلی


10. امکان‌سنجی فقهی بازار بدهی

صفحه 249-274

10.30513/ied.2021.1419

سید صادق طباطبائی نژاد؛ مرضیه سادات موسوی