بررسی و تبیین الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری در اندیشه آیةاللّٰه جوادی آملی با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

امروزه دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی از مهم‌ترین دغدغه‌های مکاتب اقتصادی و حکومت‌هاست. برای رسیدن به این اهداف، مکاتب اقتصادی و روشنفکران هر جامعه با توجه به نحله فکری خودشان و متناسب با نیازها و شرایط جامعه، اقدام به طراحی الگوهای توسعه و پیشرفت اقتصادی کرده‌اند. الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری، مفهومی است که در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و رسیدن به تمدن نوین اسلامی و در حوزه اقتصاد توسط آیةاللّٰه جوادی آملی مطرح شده است. برای اینکه این الگوی پیشرفت اقتصادی که مبتنی بر کتاب خدا (قرآن کریم) و عقل و حاصل پردازش عقلانی داده‌های وحیانی و نقلی ایشان می‌باشد، بتواند به فعلیت برسد، در ابتدا لازم است که این مفهوم به درستی تبیین و تفسیر گردد و ابعاد مختلف آن مشخص شود.
در این تحقیق تلاش شده است که با تحلیل سخنان آیةاللّٰه جوادی آملی و با بهره‌گیری از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، ضمن استخراج مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد و ویژگی‌ها این الگوی پیشرفت اقتصادی، به بررسی ابعاد و مٶلفه‌ها و در نهایت به تبیین این الگوی پیشرفت اقتصادی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Explaining the Model of Kawtharian Economic Development in the thought of Ayatollah Javadi-Amoli by Using the Theorization from Data (Grounded Theory Approach)

نویسندگان [English]

 • Saeed Iranmanesh 1
 • norallah salehi 2
 • fateme nazari robati 1
1 PhD student in Economic Sciences
2 Assistant professor at Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Today, one of the most important concerns of economic schools and governments is achieving economic growth and development. In order to achieve these goals, the economic schools and intellectuals of each society have designed models of economic development and progress (growth) according to their own ideology and in accordance with the needs and conditions of the society. In order for this model of economic growth, which is based on the Book of God (Holy Quran) and reason and is the result of rational processing of the revelatory and narrated data of this great authority (Excellent Marji', Arabic: مرجع‎ , transliteration: marjiʿ, literally meaning “source to follow” or “religious reference”), to be actualized, first, it is necessary to explain and interpret this concept correctly and to determine its various dimensions. By analyzing the words of Ayatollah Javadi-Amoli and using the data theorizing method of the foundation, while extracting the conceptual model of his speech about the dimensions and features of this model of economic development (growth) in this research, an attempt has been made to examine the dimensions and components and finally, this model of economic development should be explained.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kawtharian economic development model
 • Iranian Islamic model of development
 • Modern Islamic civilization
 • Data theorizing method of the foundation
 1. ایمان، محمد تقی، و منیژه محمدیان، «روش‌شناسی نظریه بنیادی»، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، سال چهاردهم، شماره 56، پاییز 1387 ش.
 2. بنیانیان، حسن، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: ضرورت‌ها و نتایج؛ سلسله تک‌نگاشت‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، نشر الگوی پیشرفت، 1393 ش.
 3. پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران، دنیای دانش، 1382 ش.
 4. جوادی آملی، عبداللّٰه، انتظار بشر از دین، قم، اسراء، 1381 ش.
 5. جوادی آملی، عبداللّٰه ، «توسعه ممدوح؛ توسعه مذموم» (گفت‌وگو)، فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا، سال سوم، شماره 10، تابستان 1393 ش.
 6. جوادی آملی، عبداللّٰه ، «شاخصه‌های توسعه اسلامی» (مصاحبه)، مجله همشهری، ویژه‌نامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اردیبهشت 1389 ش.
 7. حسینی، سیدرضا، «توسعه کوثری در چهارچوب اخلاق الاهی از دیدگاه آیةاللّٰه جوادی آملی»، فصلنامه اسراء، سال پنجم، شماره 1 (پیاپی 13)، پاییز 1391 ش.
 8. حصیرچی، امیر، و عباس نیاوند، «تحلیل الگوی پیشرفت ایرانی ـ اسلامی از منظر مقام معظم رهبری (رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی در دهه چهارم انقلاب)»، فصلنامه مطالعات بسیج، سال چهاردهم، شماره پنجاه، بهار 1390 ش.
 9. دانایی‌فرد، حسن، «تئوری‌پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی تئوری بنیادی»، دوماهنامه دانشور رفتار، سال دوازدهم، شماره 11، تیر 1384 ش.
 10. ذوعلم، علی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: پیش‌نیازها، اصول و آسیب‌ها؛ سلسله تک‌نگاشت‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، نشر الگوی پیشرفت، 1393 ش.
 11. ساروخانی، باقر، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382 ش.
 12. فقیهی، ابوالحسن، و محسن علیزاده، «روایی در تحقیق کیفی»، مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت)، سال سوم، شماره 9، تابستان 1384 ش.
 13. میرمعزی، سیدحسین، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، محصول اسلامی‌سازی علوم انسانی، نخستین نشست راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، نشر الگوی پیشرفت، 1389 ش.
 14. یوسفی، احمدعلی، الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری و مدل‌های اجرایی آن، چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1394 ش.

15. Bryman, Alan, Social Research Methods, 3rd Ed., Oxford University Press, 2008.

16. Strauss, Anselm & Juliet Corbin, Basic of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Newbury Park, CA, Sage, 1990.