بررسی تأثیر توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استانهای ایران (با رویکرد داده‌های تابلویی)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق

2 دانشگاه بین المللی اهل بیت

چکیده

در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک‌ها از طریق تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد و بازارهای مالی کارآمد از جمله‌ای سازوکارهای مهم در فرایند رشد اقتصادی به شمار می‌روند. از نظر دانشمندان اقتصاد، بدون داشتن یک بخش مالی مؤثر و کارا نمی‌توان به توسعه مالی و در پی آن به رشد اقتصادی دست‌یافت. بنابراین مناسب‌ترین روش بررسی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه و چگونگی نقش مکمل بازار مالی و بانک در رشد و توسعه اقتصادی است. از این‌رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران می‌باشد. جهت تحلیل داده‌ها از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی (Panel Data) با استفاده از محیط نرم‌افزار Eviews9، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اسلامی در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشداقتصادی استان‌ها دارد. همچنین نتایج ضریب متغیرهای نسبت توزیع تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی (قرض‌الحسنه، مشارکتی و مبادله‌ای) مثبت و معنادار حاصل‌شده است.با توجه به ضریب براوردی متغیرها، افزایش نسبت اعطای تسهیلات مبادله‌ای به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و قوی‌تری نسبت به تسهیلات مشارکتی بر رشد اقتصادی استان‌ها دارد.بنابراین سیاستگذاران نظام مالی کشور می بایست جهت رونق اقتصادی به تعمیق انواع قراردادهای مبادله ای در نظام مالی کشور بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the impact of Islamic financial development on the economic growth of Iranian provinces (Approach with the Panel Data)

نویسندگان [English]

  • mahdi sadeghi 1
  • mohammad ghaffary fard 2
  • mahdi safdari 2
1 imam sadigh
2 ssss
چکیده [English]

In the Islamic banking system, banks' resources are distributed through banking facilities. Efficient financial markets are important mechanisms in the process of economic growth. According to economists, without an effective and efficient financial sector, financial development and subsequent economic growth cannot be achieved. Therefore, the most appropriate way to examine the relationship between financial development and economic growth and it should be studied that how the financial market and the bank play a complementary role in economic growth and development. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the impact of Islamic financial development on the economic growth of Iranian provinces during the period of 2011-2015. To analyze the data, Panel-Data econometrics have been analyzed by using Eviews9 software. The results show that long-term Islamic financial development has a positive and significant effect on the economic growth of the provinces. Also, the results of coefficients of variables of banking facilities distribution (loan, participation and exchange) were positive and significant. Given the coefficient of estimate of the variables, increasing the granting of exchange facilities has a more positive and strong effect than the participatory facilities on the economic growth of the provinces. Therefore, policymakers in the country's financial system must deepen all kinds of exchange contracts in the country's financial system for economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Development
  • Banking Facilities
  • Economic Growth
  • Province
  • Panel-Model